Skip to content

1 Result

  • Hmong/Hmoob Community (B-K)

    A Birth to Kindergarten class which explores parenting and child development through a culturally specific lens. Classes include bilingual staff and/or interpretive support in the Hmong language. A limited number of space is available for siblings through age 9 are welcome to register and attend with their family. Online enrollments MUST include at least one adult AND at least one child (look for the "Relationships" button). TRANSPORTATION IS VERY LIMITED. If you require transportation, Register for the B-K (ALL TRANSPORTATION REQUESTS) and designate any/all class sections you're able to consistently attend. Families will be placed as possible. If you are able to provide your own transportation, please register for your first choice class and provide your own transportation. Hoob Me Nyuam Mos txog rau Kindergarten Hauv Hoob Me Nyuam Mos txog rau Kindergarten, niam txiv thiab me nyuam tuaj tshawb nrhiav kev kawm ua ke thiab kawm ua si. Tus xib fwb uas qhia niam txiv yuav qhia txog me nyuam kev loj hlob thiab qhia txoj kev txhawb nqa me nyuam mus rau txoj kev si raug zoo thiab kev si haum xeeb/kev si nkag siab tom vaj tom tsev. Tus xib fwb uas qhia cov me nyuam yuav qhia ntawv thiab qhia kev log hlob nrog rau kev ua si. Peb zoo siab txais txhua tsev neeg uas muaj me nyuam mos txog rau Kindergarten tuaj kawm cov hoob B-K. Cov hoob muaj qhia lus Meskas thiab lwm yam lus raws li muaj no.