Skip to content

ECFE Language Learners (B-K)


Early Childhood Family Education / ECFE Language Learners -
ECFE 23-24
Language Learners classes in the ECFE program offer an opportunity for parents to build their English language skills during parent learning time. Practice learning English while discussing parenting topics. Early childhood educators create and engage children in developmentally appropriate activities.
Parents are encouraged to access English language learning classes through the HUBBS Center. Online enrollments MUST include at least one parent AND at least one child birth to kindergarten (look for the "Relationships" button). 
All ECFE Language Learners classes have limited transportation available, within limited areas.     View Transportation Boundaries HERE.              

Hoob Kawm Lus Askiv
Hoob kawm lus Askiv hauv ECFE qhia niamtxiv kawm thiab hais lus Askiv kom pab ntxiv rau nws tus kheej. Niamtxiv kawm lus Askiv thiab kawm txog kev qhuab qhia menyuam loj hlob. Yog niamtxiv xav paub thiab kawm lus Askiv ntau tshaj li qhov peb qhia no ces mus kawm nyob rau HUBBS Center los tau ib yam. Cov hoob uas kawm lus Askiv muaj tsheb npav tos tiamsi yuav tsis txhua suav daws yog li ntawv yuav tau cuv npe kom ntxov.
Waalidka Luuqadda Baranaya.
Fasalada Bartayaasha Luuqadda ee Barnaamijka ECFE waxay waalidiinta siiyaan fursad ay ku dhistaan xirfadahooda luuqadda Ingiriisiga inta lagu guda jiro wakhtiga waxbarashada waalidka. Waxay ku celceliyaan barashada luuqada Ingiriisiga iyagoo sahaminaya dhaqamada ugu wanaagsan ee caruur barbaarinta. Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay tagaan xarumaha lagu barto luqadda Ingiriisiga ayagoo umaraya xarunta HUBBS Center. Macalimiinta carruurta yaryar waxay abuuraan oona ka hawlgeliyaan carruurta waxqabadyada ama ciyaaraha korriinka caruurta yaryar ku habboon. Dhammaan fasalada waalidka luuqada Barta ee ECFE malaha gaadiid kufilan sidaas darteed hadii uu gaadiidka buuxo qoysaska ayagaa iskood u imaanayaan xarumaha hadii eey awoodaan.
Estudiantes Aprendiendo el Idioma
Las clases de Estudiantes Aprendiendo el Idioma en ECFE ofrecen la oportunidad para que los padres desarrollen sus habilidades en el idioma inglés durante el tiempo de aprendizaje de los padres. Ellos practican aprendiendo inglés mientras exploran las mejores prácticas en la crianza de los niños. Se les anima a los padres a acceder a las clases del aprendizaje del idioma inglés atreves del Centro HUBBS. Los educadores de la edad temprana crean e involucran a los niños en actividades apropiadas para su desarrollo. La transportación para las clases de Aprendiendo inglés es limitada

Filter Course Sections

Date Range
Start
End
Time Range
Start
End
HH M-W 1200 (Transportation)

  San Ha , Julie Teske


Highwood Hills Elementary : Multiple Rooms
Mon/Wed, Sep 11 - Jun 5
12:00 - 2:00 PM

  No Class Sep 25, Dec 25, Dec 27, Jan 1, Jan 3, Jan 15, Feb 19, Apr 8, Apr 10 & May 27


Su
M
Tu
W
Th
F
Sa


Already started


HH M-W 830 (Transportation)

  San Ha , Julie Teske


Highwood Hills Elementary : Multiple Rooms
Mon/Wed, Sep 11 - Jun 5
8:30 - 10:30 AM

  No Class Sep 25, Dec 25, Dec 27, Jan 1, Jan 3, Jan 15, Feb 19, Apr 8, Apr 10 & May 27


Su
M
Tu
W
Th
F
Sa


Already started


HP M-W 1200 (Transportation)

  Leah Dunbar , Marilyn Grigsby-Harris


Highland Park Elementary School : Multiple Rooms
Mon/Wed, Sep 11 - Jun 5
12:00 - 2:00 PM

  No Class Sep 25, Dec 25, Dec 27, Jan 1, Jan 3, Jan 15, Feb 19, Apr 8, Apr 10 & May 27


Su
M
Tu
W
Th
F
Sa


Already started


RON T-Th 130 (Transportation)

  Barbara Juntunen Burkhardt , Julian LaFerla


Rondo Education Complex - Benjamin E Mays International Magnet : Multiple Rooms
Tue/Thu, Oct 31 - Jun 6
1:30 - 3:30 PM

  No Class Nov 23, Dec 26, Dec 28, Jan 2, Jan 4, Apr 9 & Apr 11


Su
M
Tu
W
Th
F
Sa


Already started


WL M-W 130 LL (Transportation)

  Natalie Perry , Susan Fridley


Wheelock Early Education : Multiple Rooms
Mon/Wed, Sep 11 - Jun 5
1:30 - 3:30 PM

  No Class Sep 25, Dec 25, Dec 27, Jan 1, Jan 3, Jan 15, Feb 19, Apr 8, Apr 10 & May 27


Su
M
Tu
W
Th
F
Sa


Already started