Skip to content

1 Result

  • Family Literacy (B-K)

    Family Literacy allows parents and children to attend school together. Adults work on English Language Learning (ELL), and participate in parent education, while their children experience an early childhood education. Caregivers learning English attend 2 days a week with their children, who have not yet started Kindergarten. Caregivers must be beginner or intermediate levels (A or B) on the Comprehensive Adult Student Assessment System (CASAS). Consistent attendance is required. Families apply in June, and complete CASAS testing in August/September. Accepted families will be placed in a class based on CASAS level, needs, and availability. Limited transportation is available. Openings will be filled throughout the year, as available. Hoob Family Literacy Hoob Family Literacy yog ib hoob qhia rau cov niam txiv uas tsis tau paub ntawv thiab paub lus Meskas zoo los yog English Language Learning (ELL) thiab muaj me nyuam mos txog rau kindergarten. Hoob no muaj kawm ob rau peb hnub tuaj ib as tiv. Thaum tuaj kawm lawm yauv tau tuaj kawm txhua lub sib hawm raws li muaj kawm. Yuav pib muaj cuv npe lub Rau hli ntuj ntawv. Thaum cuv npe tag lawm ces muaj mus xeem cov ntawv CASAS rau lub Yim hli thiab Rau hli ntuj ntawv. Qhov xeem no yuav qhia tau tias niam txiv paub ntawv paub lus Meskas ntau li cas thiaj li paub muab mus kawm raws lub cov hoob muaj. Yuav mauj tsheb tos raws li muaj rooj seem. Waxbarashada Qoysaska.(Family literacy) Waxbarashada Qoyska waxa ay u ogolaataa qoysaska ina ay si wadajir ah dugsiga u xaadiraan dhoor maalmood todobaadkii. Dadka waaweyn ee ku jira bilowga ama heerka dhexe ee luuqada Ingiriisiga waxa ay ka shaqeeyaan Barashada Luuqadda Ingiriisiga (ELL), waxaa ay sidoo kale ka qaybqaataan waxbarashada waalidka ee ku saabsan barbaarinta caruurta, halka carruurtoodu, da'doodu tahay dhalashada ilaa fasalka barbaarinta, ay la kulmaan waxbarashada carruurnimada hore. Imaansho joogto ah ayaa looga baahan yahay qoysaska. Qoysasku waxa ay codsanayaan ama is diiwaangelinayaan bisha lixaad (juun) , kadibna waxaa laga qaadayaa imtixaanka la yiraahdo CASAS bisha sideedaad(Agoosto) ama bisha sagaalaad(Sebtembar) si loo go'aamiyo heerkooda. Qoysaska la aqbalay waxaa lagu lagayn doonaa fasalada heerka imtixaamka CASAS, baahiyaha, iyo helitaanka. Alfabetización Familiar Alfabetización Familiar permite a las familias asistir juntas a la escuela varios días a la semana. Los adultos con niveles de Ingles de principiantes o intermedio trabajan en el aprendizaje del idioma inglés, y participan en la educación de los padres, mientras que sus hijos, desde el nacimiento hasta el ingreso al jardín de niños, experimentan la educación de la primera infancia. Se requiere de asistencia constante. Las familias presentaran su solicitud en junio y presentaran las pruebas CASAS en los meses de agosto/septiembre para determinar su nivel. Las Familias aceptadas serán ubicadas en clases de acuerdo con su nivel, las necesidades y disponibilidades de CASAS. Hay transporte disponible, pero es limitado.